ΠΜΣ Ερευνητικού Χαρακτήρα στη Νανοτεχνολογία

MPhil in Nanotechnology

Το πρόγραμμα ξεκινάει τον Νοέμβριο 2019

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: 15/11/2019

Αντικείμενο και σκοπός

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η Νανοτεχνολογία με έμφαση στις Βιομηχανικές Εφαρμογές αυτής.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εμβάθυνση, επέκταση και παραγωγή γνώσης στο υπόψη αντικείμενο με τη χρήση προηγμένου εξοπλισμού υπερυψηλής τεχνολογίας καθώς και η εφαρμογή της ούτως παραχθείσας γνώσης στην επιχειρηματική και παραγωγική διαδικασία.

Στόχοι του ΠΜΣ είναι:
1. να συμβάλλει στο να κατακτήσουν οι φοιτητές του τις θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις που είναι απαραίτητες προκειμένου να ερευνήσουν και να ερμηνεύσουν την πολυπλοκότητα της φύσης σε νανοκλίμακα
2. να εφοδιαστούν με τα αναγκαία επιστημονικά και μεθοδολογικά εργαλεία ώστε να είναι ικανοί να εισάγουν την Νανοτεχνολογία στη βιομηχανική παραγωγή και την εν γένει επιχειρηματική δραστηριότητα επ' ωφελεία της οικονομίας και της κοινωνίας.

Το ΠΜΣ Ε.Χ. είναι διετούς πλήρους φοίτησης και προσφέρεται δωρεάν.

  • Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση των μεταπτυχιακών μαθημάτων

  • Συνεχής παρουσία στους εργαστηριακούς χώρους έρευνας

  • Εκπόνηση Mεταπτυχιακής Διατριβής και δημόσια υποστήριξη αυτής ενώπιον ειδικής επιτροπής

Κριτήρια Επιλογής Σπουδαστών

Στο ΠΜΣ Ε.Χ. ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (MPhil in Nanotechnology) γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με βάση τα εξής κριτήρια:
1. Γενικός βαθμός πτυχίου.
2. Βαθμολογία σε ειδικά μαθήματα σχετικά το Π.Μ.Σ. .
3. Διπλωματική εργασία(κατά προτίμηση πειραματική).
4. Ερευνητική δραστηριότητα.
5. Γνώση αγγλικής γλώσσας.
6. Δυο συστατικές επιστολές.
7. Ότι άλλο κρίνει ο υποψήφιος απαραίτητο για την αξιολόγησή του.

Διδακτικό Προσωπικό

Το τμήμα μας απαρτίζεται από Καθηγητές Τμήματος Χημείας

Εργασίες

Prof. Mitropoulos Athanasios
1. Hysteresis domain theory on nanoporous materials
2. Effect of Nanobubbles on plant growth
3. Physicochemical properties of Nanobubbles
4. Model of trends in Nanotechnology projects
5. Spin adsorption
6. Contact angle and surface tensin of liquids
7. Permeability of rocks


Prof. Tarchanidis Konstantinos

1. Autonomous Life Guard System
2. Elderly Attend System
3. Monitoring System for State of Charge (SoC) and State of Health (SoH) of the battery
4. Monitoring System of Wine Alcohol Content
5. Wireless Biological Non Invasive measurements
6. Aerial power line inspection by Autonomous Drone.

Dr. Kyzas George
1. Doping in carbon samples for H2 storage
2. Nanomaterials for adsorption applications
3. Carbon nanotubes
4. Synthesis of graphenes
5. Low-cost nanomaterials from agricultural sources

 Prof. Sarafis Elias
1. 3D Modeling of Cellular Lattice Structures using Voronoi Equations for Fabrication of Ultra-Lightweight Mechanical Structures
2. Damping Behavior of 3D Printed Cellular Lattice Structures - Experimental Investigation on Tool-Machines Dampers
3. Vibrations and Chatter Marks during Marble Milling using Robotic Arm

Dr. Toliopoulou Eleni
1. The effect on Nanobubbles in cell lines

Αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων και έρευνας και Υλικοτεχνική υποδομή

Εδώ μπορείτε να δείτε το Φ.Ε.Κ. που αφορά το Π.Μ.Σ.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Πληροφορίες: Μουτζούρογλου Αγνή
2510462129

Μπορείτε επίσης να στείλετε μήνυμα στο mphil.nano@teiemt.gr ή να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα