ΠΜΣ Ερευνητικού Χαρακτήρα στη Νανοτεχνολογία

MPhil in Nanotechnology

Αντικείμενο και σκοπός

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η Νανοτεχνολογία με έμφαση στις Βιομηχανικές Εφαρμογές αυτής.

Σκοπός του προγράμματος είναι η εμβάθυνση, επέκταση και παραγωγή γνώσης στο υπόψη αντικείμενο με τη χρήση προηγμένου εξοπλισμού υπερυψηλής τεχνολογίας καθώς και η εφαρμογή της ούτως παραχθείσας γνώσης στην επιχειρηματική και παραγωγική διαδικασία.

Στόχοι του ΠΜΣ είναι:
1. να συμβάλλει στο να κατακτήσουν οι φοιτητές του τις θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις που είναι απαραίτητες προκειμένου να ερευνήσουν και να ερμηνεύσουν την πολυπλοκότητα της φύσης σε νανοκλίμακα
2. να εφοδιαστούν με τα αναγκαία επιστημονικά και μεθοδολογικά εργαλεία ώστε να είναι ικανοί να εισάγουν την Νανοτεχνολογία στη βιομηχανική παραγωγή και την εν γένει επιχειρηματική δραστηριότητα επ' ωφελεία της οικονομίας και της κοινωνίας.

Το ΠΜΣ Ε.Χ. είναι διετούς πλήρους φοίτησης και προσφέρεται δωρεάν.

  • Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση των μεταπτυχιακών μαθημάτων

  • Συνεχής παρουσία στους εργαστηριακούς χώρους έρευνας

  • Εκπόνηση Mεταπτυχιακής Διατριβής και δημόσια υποστήριξη αυτής ενώπιον ειδικής επιτροπής

Κριτήρια Επιλογής Σπουδαστών

Στο ΠΜΣ Ε.Χ. ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (MPhil in Nanotechnology) γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει με βάση τα εξής κριτήρια:
1. Γενικός βαθμός πτυχίου.
2. Βαθμολογία σε ειδικά μαθήματα σχετικά το Π.Μ.Σ. .
3. Διπλωματική εργασία(κατά προτίμηση πειραματική).
4. Ερευνητική δραστηριότητα.
5. Γνώση αγγλικής γλώσσας.
6. Δυο συστατικές επιστολές.
7. Συνέντευξη
8. Ότι άλλο κρίνει ο υποψήφιος απαραίτητο για την αξιολόγησή του.

Διδακτικό Προσωπικό

Το τμήμα μας απαρτίζεται από Καθηγητές του Τμήματος Χημείας

Εργασίες

Assoc. Professor Maliaris Georgios - Director
1. Development of organic micro and nano particle - filled thermoplastics
2. Synthesis of inorganic micro and nano particle - filled thermoplastics
3. Determination of the mechanical and thermal properties of photocurable resins filled with nanobubbles
4. Mechanical, thermal and electrical properties of photocurable resins filled with organic nano particles
5. Synthesis of photopolymers filled with inorganic nano particles
6. Applications of additive manufacturing in microfluidics
7. Damping characteristics of lattices 3D printed with photocurable resins filled with nano particles

Assoc. Professor Kyzas George
1. Nanomaterials for oil-spills clean-up
2. Carbon nanotubes
3. Nanographenes
4. Low-cost nanomaterials from agricultural wastes
5. Nanobubbles in adsorption
6. Graphene batteries

Professor Mitropoulos Athanasios
1. Nanobubbles for skin-care applications
2. Electrical measurements on carbon-based materials
3. LB-films

Asst. Professor Mittas Nikolaos
1. Α Systematic Mapping Study of Machine Learning Approaches in Nanomedicine in PubMed & Scopus
2. Knowledge Sharing about Nanoscience in Questions & Answers Chemistry Stack Exchange
3. Development of Web Platform for Chemometrics Data Analysis

Asst. Professor Metaxa Zoi
1. Cement based nanocomposites with carbon nanomaterials from agricultural waste for anti-icing
2. Smart graphene nanoplatelets/cement nanocomposites for use as a sensor
3. Utilization of marble waste by-products in cement based materials
4. Use of lignite in cementitious materials
5. Hybrid cement based nanocomposites – the effect of ladder reinforcement
6. Nanomaterials dispersion: a continuous challenge

Assoc. Professor Vordos Nikolaos
1. Nanostructural Characterisation of Synovial Fluid
2. Nanoparticles for Bio - Applications
3. Organoid on a Chip
4. Comparative Biomechanical study of bones and saw bones nanostructure
5. Characterization of bone PMMA nanostructures

Αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων και έρευνας και Υλικοτεχνική υποδομή

Εδώ μπορείτε να δείτε το Φ.Ε.Κ. που αφορά το Π.Μ.Σ.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Πληροφορίες: Ζωή Μεταξά
2510 462 227

Μπορείτε επίσης να στείλετε μήνυμα στο mphil.nano@teiemt.gr ή να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα