Διεξαγωγή εξετάσεων περιόδου Σεπτεμβρίου 2019-2020 *Updated zoom link*

Καλησπέρα,

Οι εξετάσεις των μαθημάτων και αυτή την εξεταστική περίοδο θα πραγματοποιηθούν από απόσταση. Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες που εφαρμόστηκαν για την εξ’ αναβολής εξέταση του μαθήματος “Οργανολογία” και αναφέρονται παρακάτω. Όσοι έχετε συνεννοηθεί με τον διδάσκοντα να εξεταστείτε προφορικά, ισχύουν αυτά για τα οποία σας έχει ενημερώσει ο διδάσκοντας στη μεταξύ σας επικοινωνία.

1. Γενικές οδηγίες για την εξέταση:

1. Η συμμετοχή των φοιτητών στις εξετάσεις θα είναι δυνατή αποκλειστικά και μόνο μέσω της πλατφόρμας για τηλεδιάσκεψη ΖΟΟΜ (που θα χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση του φοιτητή).
2. Το όνομα εμφάνισης στις πλατφόρμα ZOOM θα πρέπει να είναι το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑ του φοιτητή που θα αναγράφεται στην φοιτητική ταυτότητα/πάσο ή στην αστυνομική ταυτότητα.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις θα έχουν μόνο όσοι φοιτητές το έχουν δηλώσει όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Ο φοιτητής που θα λάβει μέρος στην εξέταση και θα υποβάλει τις απαντήσεις του προς βαθμολόγηση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ αποδέχεται ότι έλαβε γνώση για τις τεχνικές εξ αποστάσεως εξέτασης, τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τις απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμετοχή και την ταυτοποίησή τους στις εξ αποστάσεως εξετάσεις και προτίθενται να συμμετέχει:
• με τον απαιτούμενο εξοπλισμό κατά τη διάρκεια εξέτασής τους (πλέον του υπολογιστή ή laptop, μικρόφωνο, ακουστικά και κάμερα). Ο φοιτητής εγγυάται για την καλή λειτουργία αυτών.
• δεχόμενος πως το γραπτό που παραδίδει αποτελεί προϊόν του δικού του, αποκλειστικά, πνευματικού μόχθου, χωρίς βοήθεια από άλλο πρόσωπο, οργανισμό, σύστημα
• αποδεχόμενος την πολιτική για την προστασία προσωπικών δεδομένων.
4. Αν σε κάποιο φοιτητή διακοπεί η σύνδεση ZOOM για περισσότερα από 3 λεπτά, είναι στην ευχέρεια του Καθηγητή αν θα τον δεχτεί ή θα ακυρώσει την εξέταση για το συγκεκριμένο φοιτητή και θα αποφασίσει τη δυνατότητα επανεξέτασης. Σε κάθε άλλο τεχνικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια των εξετάσεων αποφασίζει κατά περίπτωση ο Καθηγητής.
5. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο «δωμάτιο εξέτασης, ΖΟΟΜ» σε όσους φοιτητές δεν το έχουν δηλώσει. Εάν ο φοιτητής συμμετάσχει στην εξέταση, ενώ δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή, η εξέταση θεωρείται ως μη γενόμενη και το γραπτό του δε βαθμολογείται.

2. Οδηγίες που αφορούν το Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις

1. Για κάθε εξέταση έχει δημιουργηθεί ένα «δωμάτιο, meeting» στην πλατφόρμα ΖΟΟΜ, που θα χρησιμοποιηθεί ως ο χώρος εξέτασης. Ο σύνδεσμος συμμετοχής είναι:
https://zoom.us/j/92086836654
2. Οι εξεταζόμενοι φοιτητές και ο Καθηγητής συνδέονται το αργότερο 15 λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης στο «δωμάτιο ΖΟΟΜ meeting». Δηλαδή στο συγκεκριμένο μάθημα στις 09.45.
3. Οι εξεταζόμενοι φοιτητές με το που συνδέονται στο σύνδεσμο βρίσκονται στο «δωμάτιο αναμονής, ZOOM waiting room) και περιμένουν για να τους επιτρέψει ο Καθηγητής να εισέλθουν διαδοχικά, αφού πραγματοποιηθεί η ταυτοποίηση του εισερχόμενου φοιτητή.
4. Σε αυτό το σημείο ξεκινάει και η διαδικασία ταυτοποίησης, για λόγους διασφάλισης της εγκυρότητας και του αδιάβλητου της εξ αποστάσεως γραπτής εξέτασης και ζητείται από τους φοιτητές να γράψουν στο ΖΟΟΜ το ONOMAΤΕΠΩΝΥΜΟ και ΑΕΜ τους κατά την είσοδο.
5. Η διαδικασία ταυτοποίησης του εξεταζόμενου γίνεται ως εξής: ο Καθηγητής αποδέχεται διαδοχικά τους εξεταζόμενους φοιτητές που βρίσκονται στο χώρο αναμονής (waiting room) του Zoom, στο «δωμάτιο, meeting», με βάση τον κατάλογο των φοιτητών που έχουν δηλώσει το συγκεκριμένο μάθημα, όπου πραγματοποιείται η ταυτοποίηση με την επίδειξη της φοιτητικής ή αστυνομικής ταυτότητας στην ανοιχτή κάμερα. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης του φοιτητή, ο φοιτητής παραμένει στο δωμάτιο μέχρις ότου ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση όλων των εξεταζόμενων.
6. Κατά τη διάρκεια ταυτοποίησης, ο φοιτητής επιδεικνύει τη φοιτητική ταυτότητά του καθαρά στην κάμερα, καθώς και το πρόσωπό του, μέχρις ότου ο Καθηγητής επιβεβαιώσει την ταυτότητα του φοιτητή. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης, ο Καθηγητής ζητά από το φοιτητή να παραμείνει με την κάμερά του ανοικτή και το μικρόφωνο κλειστό.
7. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης για όλους τους φοιτητές, οι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις επί της διαδικασίας της εξέτασης (όχι των θεμάτων/ερωτήσεων εξέτασης), στο σημείο αυτό, κατά προτίμηση γραπτώς, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία chat ή προφορικώς.
8. Η όλη διαδικασία ερωταποκρίσεων επί της διαδικασίας δεν πρέπει να διαρκεί περισσότερο από τρία (3) λεπτά.
9. Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια των εξετάσεων οι κάμερες των φοιτητών πρέπει να είναι ανοικτές και τα μικρόφωνα κλειστά. Ο Καθηγητής έχει τη δυνατότητα να επιβλέπει τους φοιτητές κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Για το σκοπό αυτό πρέπει η κάμερα να είναι τοποθετημένη έτσι ώστε να φαίνεται η επιφάνεια εξέτασης. Αν ο Καθηγητής δεν συμφωνεί με τον τρόπο που είναι τοποθετημένη η κάμερα, δηλαδή θεωρεί ότι δεν διασφαλίζεται το αδιάβλητο, μπορεί να μην του επιτρέψουν να δώσει εξετάσεις, εφόσον ο φοιτητής δεν συμμορφωθεί με τις οδηγίες.
10. Τα θέματα ανακοινώνονται στους φοιτητές μέσω ενός αρχείου pdf, στο οποίο είναι γραμμένα τα όλα τα θέματα.
11. Τα θέματα θα αποσταλούν στις διευθύνσεις email που επισημάνατε κατά τη δήλωση συμμετοχής μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης.
12. Ο χρόνος διεξαγωγής αρχίζει από το σημείο αυτό και το γεγονός ανακοινώνεται από τον Καθηγητή μαζί με την ώρα λήξης της εξέτασης. Αυτό μπορεί είτε να γίνει και με γραπτή ανακοίνωση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία chat.
13. Η διάρκεια της εξέτασης αναφέρεται πάνω στα θέματα.
14. Κάθε φοιτητής οφείλει κατά τη διάρκεια της εξέτασης να είναι έτοιμος να απαντήσει και να επιδείξει καθαρά το χειρόγραφό του/πρόχειρο χαρτί (εφόσον χρησιμοποιεί), εάν κληθεί από τον Καθηγητή μέσω της κάμερας.
15. Αν υπάρξει λόγος σύντομης διακοπής της παρουσίας φοιτητή στην εξέταση, αυτό πρέπει να δηλώνεται με μήνυμα chat προς τον Καθηγητή, ο οποίος και αποφασίζει εάν θα δοθεί σχετική έγκριση.
16. Στα θέματα εξέτασης ο φοιτητής υποχρεωτικά πρέπει να αναγράψει ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ, ΕΞΑΜΗΝΟ ΦΟΙΤΗΤΗΣΗΣ, ΑΕΜ.
17. Αν για οποιοδήποτε λόγο αδυναμίας του φοιτητή (διακοπή σύνδεσης, κλπ), τότε η εξέταση του φοιτητή θα γίνει αποκλειστικά με προφορικό τρόπο (τηλεδιάσκεψη ΖΟΟΜ) σε προκαθορισμένη ημερομηνία/ώρα που θα ορίσει ο Καθηγητής.
18. Αν υπάρχει αδυναμία πρόσβασης του φοιτητή στον απαιτούμενο εξοπλισμό εξέτασης (υπολογιστής, σύνδεση internet, κλπ), τότε ο φοιτητής οφείλει, μέχρι την Πέμπτη 11/06/2020 και ώρα 15:00, να ειδοποιήσει με email τον Καθηγητή ώστε να καθαρισθεί ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ προφορικά (όχι γραπτά) στο χώρο του Τμήματος Χημείας ΔΙΠΑΕ στην Καβάλα.
19. Οι γραπτές απαντήσεις θα φωτογραφηθούν και θα αποσταλούν στο email του Καθηγητή μέσα στη χρονική προθεσμία της κάθε εξέτασης. Ο φοιτητής είναι υπεύθυνος για την ποιότητα των φωτογραφιών που θα αποστείλει. Στην περίπτωση που αυτές δεν είναι ευδιάκριτες, τότε αυτόματα μηδενίζεται ο συγκεκριμένος φοιτητής. Αν κάποιο τμήμα της φωτογραφίας δεν είναι ευδιάκριτο, τότε το συγκεκριμένο θέμα μηδενίζεται.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *